Sign In

VTT Expert Services Oy och Labtium Oy

VTT-översikt 2016

VTT Expert Services Oy

​VTT Expert Services Oy erbjuder tillsammans med sitt dotterbolag Labtium Oy marknadsbaserade experttjänster och -utvärderingar, certifierings- och godkännandetjänster, provnings-, kontroll- och analystjänster samt kalibreringstjänster. Tjänsterna har till väsentliga delar ackrediterats av det nationella ackrediteringsorganet FINAS. Ackrediteringarna omfattar över 1 300 standarder. Bolagen har även nödvändiga fullmakter för anmälda organ. Dessutom är VTT Expert Services Oy ett godkänt bedömningsorgan för produktgodkännande.

VTT Expert Services Oy är en oberoende tredjepartsorganisation som utför testning, kontroll och certifiering. Kunduppdragen utförs jämlikt, konfidentiellt och opartiskt. Oberoendet säkerställs genom att eventuella personliga, ekonomiska, organisatoriska och operativa aspekter granskas separat för varje uppdrag. De mångsidiga tjänsterna hjälper kunderna att tillgodose utmaningarna på en marknad som präglas av snabba förändringar. Tjänsterna stödjer utvecklingen av kundföretagens produkter, lanseringen av produkterna på marknaden och upprätthållandet av produkterna under hela deras livscykel. Labtium Oy producerar i sin tur information till kundföretagens produktionsprocesser och kvalitetskontroll särskilt med hjälp av geo-, bränsle och miljöanalys. Kundbehoven för bolagens tjänster uppkommer både till följd av reglering och genom observerade brister och utvecklingsbehov i produkterna. Tjänsterna utnyttjas även för styrning av produktionsprocesser.

VTT Expert Services Oy köpte Naturresursinstitutets tjänster för mätning och testning av fordon och arbetsmaskiner genom ett rörelseförvärv som trädde i kraft 1.6.2016. De ackrediteringar och externa fullmakter som anknyter till tjänsterna överfördes tillsammans med den förvärvade rörelsen. Tjänsterna utvidgar avsevärt bolagets urval av tjänster inom fordon och arbetsmaskiner samt klimat- och hållbarhetstestning. Tjänsterna för testning av fordon och arbetsmaskiner koncentreras till Vichtis.

Högre lönsamhet och bättre konkurrenskraft har varit centrala utvecklingsobjekt för de båda bolagen. För att uppnå målen har bolagen gjort reformer inom kundverksamhet, serviceutbud och operativ effektivitet. För att bolagen ska kunna uppnå högre lönsamhet måste de höja resursernas utnyttjandegrad, men den långsamma ekonomiska tillväxten har minskat möjligheterna till organisk tillväxt. En betydande del av tjänsterna är branschspecifika och produktionen av dem kräver specialkompetens. Efterfrågan på olika certifieringstjänster har ökat något. Helheterna inom ackreditering utvecklats och utvidgats för att tillgodose den nya efterfrågan.

Vid räkenskapsperiodens slut består VTT Expert Services Oy:s helhet inom ackreditering av 33 ackrediteringar, som omfattar provning, kontroll, kalibrering och certifiering. I helheten ingår dessutom 9 st. fullmakter för anmälda organ. Verksamhetssystemet har certifierats enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Nästan alla av Labtium Oy:s testnings- och analysfunktioner är ackrediterade.

Mer: se VTT Expert Services Oy:s hemsida samt Labtiums hemsida

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi