Sign In

Verkställande direktörens översikt

VTT-översikt 2016


VTT Antti VasaraVTT hjälper företag och samhället att nå framgång med hjälp av tillämpad forskning. Vikten av detta uppdrag betonas särskilt när tillväxten i Finland är långsam. Näringslivet behöver produkt- och servicekoncept som innehåller frön för ny tillväxt. Dessutom behöver näringslivet och beslutsfattarna vår vision och vårt stöd för att göra storskaliga systemförändringar i samhället.

VTT erbjuder forskning som en tjänst (”research as a service”). Karaktären på vårt arbete och vår verksamhetsmiljö har förändrats mycket på senare år. I dag arbetar vi som ett nätverk och värdet skapas tillsammans med kunderna. Vi är i allt högre grad en knutpunkt i ett ekosystem eller nätverk där universitet, uppstartsföretag, små och medelstora företag samt stora företag – både finländska och internationella – medverkar.

Det skedde stora förändringar i VTT:s verksamhetsmiljö 2016. Utsikterna för den ekonomiska tillväxten och marknaderna var utmanande. VTT: s direkta statsunderstöd minskade med 10 procent och omsättningen från konkurrensutsatt offentlig finansiering från Tekes minskade med 5 procent jämfört med föregående år. VTT-koncernens totala intäkter – statsunderstöd och omsättning sammanlagt – minskade ändå med bara en procent, eftersom moderbolaget VTT ökade omsättningen för EU-projekt med 12 procent och omsättningen för kunduppdrag med 2 procent.

År 2016 hade VTT 460 pågående internationella forskningsprojekt och två större satsningar på pilot- och forskningsanläggningar. I Bioruukkis pilotcenter för bio- och cirkulärekonomi har man tagit fram tillverkningstekniker för förnybart bränsle medan biomassa- och fiberspinnanläggningens andra fas har nått startskedet. VTT: s nya laboratorielokaler för kärnsäkerhetsforskning i det nya kärnsäkerhetshuset har tagits i bruk och byggandet av heta celler har börjat. Dessa nya funktioner kommer att ge möjligheter till tillväxt, nya tjänster och kompetensutveckling.

År 2016 började vi också arbetet med att uppdatera strategin – ett arbete där vi engagerat alla anställda. Två saker utgör kärnan i VTT:s reviderade strategi: kundorientering och kompetens. Kundorientering innebär att allt det som vi gör bör leda till att ett företag, en industrisektor eller ett samhällsområde får direkt nytta av vår kompetens. VTT:s genomslagskraft skapas när företag ökar sin omsättning eller sysselsätter fler människor med hjälp av vår kompetens och vårt arbete. Genomslagskraft handlar det också om när välfärden i samhället ökar tack vare bättre beslut som fattas utifrån forskningsresultat.

Det framtida klimatet, tillräckliga resurser, ett gott liv, säkerhet i allmänhet och förnyelse av industrin är tillväxtområden där vi kommer att fokusera vår forskning för att svara på globala utmaningar och samhällets och kundernas behov. Vår kompetens, partnerskap, unika forskningsanläggningar och IPR-egendom gör det möjligt för oss att skapa innovationer som lanseras på marknaden i rätt tid och är kommersiellt framgångsrika.

I början av 2017 har det i offentligheten funnits positiva signaler om att den finländska ekonomin väntas växa något i den globala ekonomins kölvatten. Också internationella företag kommer att börja idka betydande forskning och tillverkning i Finland, och regeringen har dessutom indikerat ett behov av att öka finansieringen av innovationsverksamhet. Att tilltron till finländsk innovationsverksamhet är stark visar bland annat det faktum att rekordartade 18 miljoner euro investerades i spin-off-företag förvaltade av VTT Ventures Oy 2016.

Hållbar tillväxt kräver emellertid långsiktighet och det finns inga genvägar. Det bästa resultatet uppnår vi genom samarbete. Vi kommer att utveckla vår egen roll i en riktning där vi erbjuder företag en plattform för innovationer och där vi kan stödja deras verksamhet med hjälp av vår egen kompetens, våra forskningsmiljöer och våra partner.
Förhoppningsvis kan denna VTT-översikt beskriva vad vi åstadkommit under 2016 och framför allt beskriva allt det som vi kan hjälpa företagen och samhället med även i fortsättningen!

Antti Vasara
Verkställande direktör

 

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi