Sign In

Skatteavtryck och styrning

VTT-översikt 2016

​Skatteavtryck

Ett företags skatteavtryck beskriver hur mycket skatteintäkter ett företags verksamhet genererar för samhället och hur betalda skatter fördelas till olika länder. VTT rapporterar både betalda och redovisade skatter i sitt skatteavtryck. Transparent rapportering av skatteavtrycket utgör en viktig del av VTT:s ansvarsarbete. VTT följer alltid den lokala lagstiftningen i fråga om betalning, insamling, redovisning och rapportering av skatter.

Hög kvalitet och rättidig inlämning av skattedeklarationer och fullgörande av andra lagstadgade skyldigheter utgör en viktig del av VTT:s hantering av skatter och skatterelaterade frågor. Sammanställningen av skatteavtrycket omfattar sådana skatter och skatteliknande avgifter som VTT har en lagstadgad skyldighet att betala eller samla in.

Vid räkenskapsperiodens slut bestod VTT-koncernen förutom av moderbolaget dessutom av fyra helägda dotterbolag: VTT Expert Services Oy, VTT Memsfab Oy, VTT Ventures Oy och VTT International Oy. Utöver detta äger VTT Expert Services Oy företaget Labtium Oy medan VTT International Oy äger VTT Brasil Pesquisa e Desenvolvimento LTDA. VTT Brasil LTDA:s operativa verksamhet upphörde under 2016 och avvecklingen av företaget påbörjades genom normal likvidation. Avvecklingen av företaget kommer att slutföras i början av 2017. I slutet av räkenskapsperioden ägde VTT Ventures Oy 21 intresseföretag och andra företag (s.k. spin-off-företag).

VTT Ventures Oy:s intressebolag ingår inte i rapporteringen av VTT-koncernens skatteavtryck. VTT har inga dotterbolag i lågskatteländer.

Liksom andra aktiebolag är koncernens moderbolag och dess dotterbolag skyldiga att betala inkomst- och mervärdesskatt med stöd av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och mervärdesskattelagen.
I enlighet med bolagiseringslagstiftningen om VTT (Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014)) ersätter finska staten för kostnader som uppkommit för bolaget för mervärdesskatteandelen i priset för anskaffningar och i lokalhyror som ansluter sig till annan verksamhet än sådan företagsekonomisk verksamhet som drivs i form av affärsverksamhet enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993). 
Ersättningen justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteutfallet för bolaget.

Ingen skattepliktig inkomst har uppkommit för moderbolaget. Moderbolaget har fastställda förluster och i öppningsbalansen redovisade avsättningar som inte utgör skattepliktig inkomst då de används för att betala faktiska kostnader. För dessa poster har inte redovisats latenta skattefordringar i moderbolagets bokslut. Latenta skattefordringar har däremot beaktats i koncernbokslutet genom att i enlighet med försiktighetsprincipen redovisa hälften, dvs. 1,2 miljoner euro, av det totala beloppet av latenta skattefordringar som latenta skattefordringar. Koncernens dotterbolag har också i beskattningen fastställda förluster. För fastställda förluster i dotterbolagens redovisning har inga latenta skattefordringar upptagits med tillämpning av försiktighetsprincipen.

Eftersom VTT Korea och VTT Brasilia, som utgör en del av koncernens dotterbolag, står för sammanlagt 0,1 miljoner euro (0,2 miljoner euro under föregående period) av dotterbolagens samtliga skatter har de ingen väsentlig inverkan på rapporteringen av skatteavtrycket.

I tabellen nedan anges de viktigaste skatterna och avgifterna enligt skatteslag. Koncernens moderbolag redovisas separat och dotterbolagen som helhet.

Koncernens effektiva skattesats 2016 var 0,0 procent. Största delen av skatterna redovisades till Finland.

Under 2016 fick koncernens moderbolag sammanlagt 19 miljoner euro i momsersättning av Arbets- och näringsministeriet för icke-affärsrelaterade inköp och kontorshyror (19 miljoner euro under föregående räkenskapsperiod). Under räkenskapsperioden användes momsersättning till ett belopp av 16,3 miljoner euro (16,3 miljoner euro under föregående räkenskapsperiod). Under räkenskapsperioden 2016 intäktsförde koncernens moderbolag ett allmänt statsunderstöd på 77,2 miljoner euro (85,4 miljoner euro under föregående räkenskapsperiod). Dessutom fick moderbolaget specialunderstöd från staten på 1,0 miljoner euro (1,1 miljoner euro under föregående räkenskapsperiod) och investeringsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 5,7 miljoner euro (4,3 miljoner euro under föregående räkenskapsperiod).

VTT:s revisor CGR-sammanslutningen Oy KPMG Ab granskar VTT-koncerns skatterapportering i fråga om den del som ingår i VTT:s bokslut.

Förvaltning och styrsystem

VTT följer de principer för bolagsstyrning som fastställts av styrelsen. I allt beslutsfattande och all styrning följer bolaget finländska lagar och förordningar och bolagsordningen.

Uppgifterna för VTT och dess dotterbolags olika organ styrs av finländsk lagstiftning. VTT följer de principer för bolagsstyrning som fastställts av styrelsen och som bygger på den finländska aktiebolagslagen.

VTT har förbundit sig till bolagsstyrningskoden för finländska börsnoterade bolag. Bolaget har avvikit från styrningskoden (2015) enligt följande:

Rekommendation 3 – Alla styrelsemedlemmar deltog inte i bolagsstämman den 3 maj 2016.

Rekommendationerna 18a och 18b Nomineringskommitté – Med tanke på omfattningen och antalet ärenden som ska beredas enligt rekommendationerna 18a och 18b har en nomineringskommitté inte ansetts vara nödvändig. Styrelsen är ansvarig för uppgifterna i fråga.

Rekommendation 23 – Betalning av styrelsearvode i aktier. I denna rekommendation konstateras att styrelse- och kommittéarvoden kan helt eller delvis betalas i aktier i bolaget och att styrelseledamöternas aktieinnehav i bolaget främjar god förvaltning. VTT är ett aktiebolag som helt och hållet ägs av staten och där ägandet i sin helhet ska kvarstå hos staten. Av den anledningen betalar VTT inte styrelse- och kommittéarvoden i aktier.

Styrningskoden finns på webbadressen: http://cgfinland.fi/files/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf

VTT och dess dotterbolag bildar en koncern som avses i aktiebolagslagen. VTT upprättar koncernbokslut, moderbolagets bokslut och verksamhetsberättelse i enlighet med den finländska bokföringslagen och bokföringsförordningen och aktiebolagslagen.

Intern kontroll

Den interna kontrollen och riskhanteringen syftar till att säkerställa identifieringen, bedömningen och övervakningen av risker som påverkar bolagets verksamhet.

Planering och rapportering används som verktyg för den interna kontrollen och riskhanteringen.
Kontrollmiljön bygger på de värden som fastställts i strategin och på beskrivna och övervakade processer och riktlinjer. I den interaktiva strategi- och årsplaneringen uppställs verksamhetsmål som de personliga målen baseras på i utvecklingssamtalen.

En compliance-funktion och en whistle blowing-kanal för anmälningar både internt och från intressentgrupper infördes i slutet av året. En intern anmälan gjordes via kanalen. Den är fortfarande under behandling. Den etiska kommittén gav fyra utlåtanden i forskningsetiska frågor.

Revision

Bolagets revisor ska vara en revisionssammanslutning godkänd av Centralhandelskammaren. Revisorns mandatperiod löper ut vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet. Bolagsstämman beslutade den 3 maj 2016 att CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab (FO-nummer: 1805485-9) är bolagets revisor med
CGR Jorma Nurkkala som huvudansvarig revisor.

En mer detaljerad beskrivning av styrelsens verksamhet, den interna kontrollen och riskhanteringen finns på vår webbplats (www.vttresearch.se/om-oss/presentationsmaterial/vtt-oversikt-2016).

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi