Sign In

Samhällsansvarsrapportering

VTT-översikt 2016


Vi beaktar principerna för hållbar utveckling i vår forsknings- och tjänsteverksamhet samt i den interna verksamheten. Vi rapporterar om samhällsansvar enligt GRI-riktlinjerna. I VTT:s årsberättelse och översikt beskriver vi samhällsansvaret genom exempel och vi publicerar utvalda GRI-indikatorer på vår webbplats (Läs mera i GRI-rapportens grundinformationstabell (på engelska).

Samhällsansvar

Fokusområdena inom VTT:s forskning – bioekonomi, koldioxidsnål energi, den digitala världen, rena tekniker, resurseffektiv produktion, hälsa och välfärd – siktar mot en bättre levnadsmiljö och en hållbar ekonomi. Våra spets- och innovationsprogram förverkligar målen i forskningens fokusområden. Vår forskningsverksamhet producerar kontinuerligt helt nya lösningar för hållbar utveckling som tillgodoser stora utmaningar för samhället. Enligt utredningar har våra forskningsresultat en mycket hög utnyttjandegrad, och därför har VTT en mycket betydande ställning som främjare av hållbar utveckling. Dessutom används våra forskningsresultat och experter på bred front som grund för offentliga beslut på vägen mot ett samhälle med hållbar utveckling.

Ansvar för personalen

VTT inledde projekt för arbetshälsa med pensionsförsäkringsbolaget och företagshälsovården. Målet är att förbättra personalens arbetshälsa och organisationens produktivitet. De nya projekt som lanserats i detta syfte fortsätter år 2017.

Systematisk kompetensutveckling med hjälp av både utbildning och arbetsbaserat lärande utgör en viktig del av vårt ansvar för våra anställda.

Olycksfallsfrekvensen, som beräknas enligt metoden för Noll olycksfall-forumet, var på moderbolagssidan lite högre än året innan, med 2,12 arbetsolyckor per en miljon arbetstimmar. Inom hela VTT Group var olycksfallsfrekvensen 2,19, något högre än året innan. Ett olycksfall på arbetsplatsen ledde till en längre frånvaro. Det hände när en anställd snubblade, stukade foten och föll omkull i laboratoriet (51 sjukskrivningsdagar). Eftersom det hände bara en allvarlig olycka i moderbolaget och inga alls i dotterbolagen, sjönk indikatorvärdet för olycksfallens allvarlighet avsevärt från året innan (8,9 sjukskrivningsdagar/st.). 

Ett elektroniskt system har införts för insamling, behandling och rapportering av observationer som gäller arbets-, brand-, räddnings- och miljösäkerhet. Användarutbildningarna inleddes under första hälften av 2016. Största delen av de olycksfall som inträffat under de senaste åren har varit halkningar eller snavningar till fots. Därför erbjöd VTT och olycksfallsförsäkringsbolaget IF personalen halkskydd till skorna under årets senare del. Nästan hälften av personalen antog erbjudandet. Dessutom utbildade IF chefer i undersökning av olycksfall och tillbud.

Vi genomförde de projekt som planerats för 2016 i treårsprogrammet 2015–2017 för utveckling av miljö-, arbetarsäkerhets- och arbetarhälsorelaterade ärenden i enlighet med planerna. Teman var Arbetarsäkerhetskulturen och dess utveckling, förstärkande av chefernas kedjan som aktörer inom QEHS-ärenden, en gemensam arbetsplats samt ordning och snygghet. Cheferna gjorde flera arbetssäkerhetsronder på olika håll i organisationerna.

Miljöansvar

Teknologiska forskningscentralen VTT:s ledningssystem har ISO9001- och ISO 14001-certifiering som beviljats av DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab.

VTT hade ett mellanår i de objektbesiktningar som föreskrivs i energieffektivitetslagen. Elförbrukningen var i stort sett på samma nivå som år 2015 (–0,8 %) trots Kärnsäkerhetshuset och Expert Service Oy:s verksamhetsställe i Vakola, som introducerades som nya driftställen under året.

VTT förvärvade och annullerade utsläppsrätter från EU:s kvot för utsläppshandel till ett antal som motsvarar CO2-utsläppen från de leasingbilar som VTT hade i användning år 2015, totalt 86 ton. År 2016 hade VTT i användning en elbil som körde sammanlagt 9 335 km, vilket utgjorde något under 2 procent av alla kilometer som kördes med VTT:s bilar.

Mängden flygresor fortsatte att minska i enlighet med målet. Minskningen jämfört med år 2015 var 3 procent. Minskningen av CO2-utsläppen var betydligt större, nästan 19 procent. Användningen av egen bil har ökat under de senaste två åren trots att vi uppmuntrar personalen att använda VTT:s bilar och hyrbilar. Dessa bilar är i allmänhet under tre år gamla och därför mer utsläppssnåla än bilparken i genomsnitt.

Mängden köpt papper slutade minska trots att uppgiften för år 2016 bygger på en uppskattning utifrån papperskonsumtionen under första halvåret. Utskriftsmängderna fortsatte inte längre att minska, utan ökade med en dryg procent från minimivärdet föregående år. Mängden vitt papper som makulerades återgick till normalmängderna trots att många anställda flyttade bort från en del adresser. Ekoprodukter stod för en knapp fjärdedel av inköpsvolymen av kontorsmaterial och för cirka en tredjedel av stycketalet.

Bolaget har inte verksamhet på klassificerade grundvattenområden, men i Esbo har vi dock verksamhet i närheten av Bredvikens Natura-naturskyddsområde.

I uppföljningen av oljeskadan på metrobyggarbetsplatsen i Otnäs har halterna av skadliga ämnen i vatten som avletts till avloppssystemet varit mycket små, 1–5 procent av de gränsvärden som fastställs i tillståndsbeslutet Enligt ett förslag ska antalet provtagningar minskas från tre till två år 2017.

Som miljögärning för år 2015 belönades övergången till återvinningsbara utskriftskassetter som genomfördes under år 2016.

Forskningsetiskt ansvar

I februari 2016 lyfte medierna fram en misstanke om forskningsfusk som riktades mot en vetenskaplig artikel om diabetesforskning och forskningsgruppen för humanmetabolomik. VTT lät göra en utredning om frågan hos fem utomstående utredare. Utredningarna resulterade inte i några bevis på fusk eller brott mot god vetenskaplig praxis. Forskarna som berördes av misstanken anmälde Helsingin Sanomats artiklar som behandlade misstanken till Opinionsnämnden för massmedier. På grund av anmälningarna gav Opinionsnämnden för massmedier Helsingin Sanomat två fällande beslut.
 

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi