Sign In

Inhemskt och internationellt samarbete

VTT-översikt 2016

​Målet för VTT:s inhemska och internationella samarbete är att ta ansvar för att lösa gemensamma problem genom att främja Finlands påverkningsmöjligheter som en del av större gemenskaper. VTT medverkar starkt i europeiska initiativ som gäller innovationer.

Inhemskt samarbete

VTT har en central roll i det nationella innovationssamarbetet och nätverksbygget. I sin strategi poängterar VTT ett ökat och närmare proaktivt samarbete med nationella och internationella forskningsinstitut, universitet, högskolor och näringslivet inom områden som är viktiga för Finland. VTT har genomfört sin strategi med hjälp av ett starkt nätverk av F&U&I-aktörer, som effektiviserar resursanvändningen inom finländsk forsknings- och utvecklingsverksamhet och gör arbetsfördelningen mellan VTT och andra aktörer tydligare.

VTT har genom sin verksamhet främjat substansområden i enlighet med Finlands tillväxtstrategi (bioekonomi, cleantech, digitalisering och hälsa). VTT eftersträvar för sin del att minska splittringen av F&U&I-verksamheten genom att främja uppkomsten av temaspecifika kompetenskoncentrationer. Målet är samarbete som bygger på aktörernas starka sidor och kompletterande kompetenser, och där akademisk forskning förenas med tillämpad forskning ända fram till produktutvecklingen i företag. Ett exempel på detta är Aalto-universitetets och VTT:s partnersamarbete kring bioekonomi. Utöver det normala projektsamarbetet omfattar samarbetet även en gemensam forskningsinfrastruktur som finansieras av Finlands Akademi (bioekonomiinfrastruktur) och gemensamma professurer. Ett annat konkret exempel är VTT:s och Tammerfors tekniska universitets SMACC-allians för kommersialisering och effektivare utnyttjande av forskning om intelligent tillverkningsteknik. Ett särskilt mål för denna allians är att främja innovationsförmågan och förnyelsen inom SMF-sektorn inom temaområdet. Ett tredje konkret exempel är PrintoCent-samfundet, ett unikt innovationscentrum för tryckt intelligens i Uleåborg, där många nya företag har fötts. PrintoCents grundande medlemmar är VTT, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola och Business Oulu.

VTT bedriver ett aktivt samarbete med olika intressentgrupper i Finland (ministerier, forskningsfinansiärer, industriförbund, universitet och högskolor, forskningsinstitut, kommunala och regionala förvaltningar) och medverkar i det regelbundna informationsutbytet och dialogen som förs i syfte att formulera en gemensam nationell ståndpunkt i ärenden som är viktiga för Finland.

Internationellt samarbete

VTT:s risktagningsförmåga och omfattande teknologiportfölj har skapat de grundläggande förutsättningarna för VTT:s deltagande i internationellt samarbete. I dagens läge kräver den nationella kompetensbasens utveckling ett nätverksbaserat samarbete och förmåga att kombinera olika kompetenser. Under 2016 hade VTT 460 (2015: 445) internationella offentliga forskningsprojekt på gång. De sameuropeiska programmen (H2020, FP7, CIP, RFCS, EIT, Art 185, ERA-Net, Eureka, Euratom, ESA, NORDFORSK) ligger i kärnan av VTT:s internationella forskningsverksamhet. Genom vidsträckta nätverk, positiv synlighet och aktiv medverkan i EU-projekt kan man åstadkomma en avsevärd hävstångseffekt som främjar finska innovationer. VTT:s EU-projektportfölj består av många fleråriga program och av olika slags finansiella instrument som förutsätter gediget kunnande inom finansiella regler och avtalsjuridik. EU:s ramprogram för forskning och innovation har den största volymen.

Största delen av de EU-projekt som pågick vid VTT år 2016 har beretts innan det nuvarande ramprogrammet Horisont 2020 började. Programmet H2020 genomför Europa 2020-strategin, vars mål gäller sysselsättning, forskning och innovationsverksamhet, klimatförändring och energi, utbildning och bekämpning av fattigdom. Vid utgången av år 2016 hade totalt 111 H2020-projekt (2015: 60) inletts vid VTT. Aktiviteterna inom dessa projekt koncentrerades på IKT, nano- och bioteknik inom industriellt ledarskap (Pelare 2) samt på råmaterial, energi och klimatutmaningar inom området för samhälleliga utmaningar (Pelare 3). Företagspartnernas genomsnittliga andel var över 50 procent i de H2020-projekt där VTT deltog. Trots den ytterst hårda konkurrensen har VTT behållit sin ställning som en betydande aktör på Europanivå och som den största enskilda mottagaren av EU-forskningsfinansiering i Finland.

Målen för VTT:s H2020-projekt betonar förnyelsen av de industriella värdekedjorna och den hållbara konkurrenskraften i Europa. För att dessa mål ska kunna uppnås deltar VTT med en avsevärd satsning i arbetet med att utveckla regionala innovationsekosystem och i nätverkssamarbetet mellan lokala kompetenskluster. VTT har en central roll då det gäller att utforma Finlands nationella ståndpunkt i fråga om det strategiska initiativet för att utveckla Digital Innovation Hub (DIH)-nätverket på EU-nivå som EU-kommissionen lade fram 2016.

Påverkan av prioriteringarna inom den europeiska F&U&I-politiken förutsätter långsiktigt samarbete med olika nätverk och gemenskaper. VTT är aktivt på beslutsfattarforum som är relevanta bl.a. för industrin, såsom i europeiska teknologisamfund (VTT medverkar i 20 industriellt ledda ETP-samfund) och PPP-samfund (Public Private Partnerships, särskilt Photonics, BigData, Robotics, FoF, SPIRE, E2B, ECSEL, BBI, FCH). VTT medverkar också i tre av det europeiska innovations- och teknologiinstitutets innovationskluster (EIT Digital, EIT Raw Materials, EIT Food). De europeiska forskningsinstitutens gemensamma syn främjas via VTT:s verksamhetsställe i Bryssel. Inom ramen för EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) deltar VTT på ett synligt sätt i intressentgruppsdialogen med kommissionen, parlamentet och rådet, där ärenden diskuteras i en övergripande innovationspolitisk kontext som överskrider de traditionella gränserna mellan olika förvaltningar.


VTT:s centrala europeiska RTO-allianser och expertgrupper

 • EARTO – European Association of research and Technology Organisations
 • EERA – The European Energy Research Association
 • EIT Digital – European entrepreneurs driving digital innovation & education
 • EIT Raw Materials
 • JIIP – Joint Institute for Innovation Policy
 • NULIFE/N UGENIA – Nuclear Generation II and III Association

VTT:s forskningsallianser och samarbetsforum i Finland

 • Finska Bioekonomipanelen
 • FSA - The Finnish Service Alliance
 • PrintoCent - Innovation center for printed intelligence
 • FIIF - Finnish Industrial Internet Forum
 • SMACC – Smart Machines and Manufacturing Competence Centre

 

VTT i Finlands Akademis spetsforskningsenheter

 • Spetsforskningsenheten för atomlagerdeponering (ALD) (2012 - 2017)
 • Spetsenheten för kvantfenomen och komponenter vid låga temperaturer (2012 - 2017)
 • Spetsforskningsenheten för molekylärteknik inom biosyntetiska hybridmaterial (2014 - 2019) 

 

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi