Sign In

VTT: Metaller och mineraler kan återvinnas från avfall

2014-03-11

Tillgången på rent vatten är en av de allvarligaste globala utmaningarna. I sitt spetsprogram utvecklade VTT energisparande metoder för industriell vattenåtervinning och för avskiljning av värdefulla mineraler och material från avfall. Samtidigt utvecklade man även snabba verktyg för som upptäcker föroreningar i miljön.

När vatten- och avloppsvattensystem utvecklas helhetsmässigt är det möjligt att samtidigt ta tillvara värdefulla metaller och andra material och säkerställa tillgången på rent vatten. Reningen och behandlingen kan kopplas till energiproduktionen, och processerna och samhällsstrukturen kan planeras så att reningen av avloppsvattnet inte förbrukar energi eller medför kostnader.

”Reningen av avloppsvatten och avfallshanteringen har i stor omfattning gjorts på grund av att lagen tvingar till det. Nu borde vi ändra på tänkesättet så att man ser avstjälpningsplatser och vattenreningsverk som källor till råvaror och energi. I den nära framtiden har tekniken utvecklats så långt att avfallsfabriker av detta slag fungerar för egen kraft”, konstaterar ledande forskaren vid VTT Mona Arnold.

Värdefulla mineraler och material kan återvinnas

Vi behöverer teknologier som gör det möjligt att avskilja till och med mycket små mängder mineraler från avfallsflödena. Att avskilja mineraler från kommunalt avloppsvatten eller spillvatten från gruvor kräver bättre avskiljningsmetoder än de metoder som vi har i dag. VTT utvecklade metoder för extrahering av metaller och mineraler från avfallsmaterial. De biologiska avskiljningsmetoderna som används för att avskilja metaller från avfall från gruv-, metall- och återvinningsindustrin med hjälp av mikrober och kemiska reaktioner är nu i testskedet och kommer att kunna kommersialiseras under de närmaste åren.

I avfallsflödena finns också andra värdefulla element. Exempelvis sidoströmmarna från livsmedelsindustrin innehåller biokemikalier och proteiner som kan utnyttjas bättre än i dag om de kan effektivt avskiljas från avfallet. En möjlighet är att utnyttja enzymer: VTT:s forskare utvecklade en enzymassisterad metod som kan användas för att tillverka kemikalier av ett biflöde från tillverkning av rybsolja i livsmedelsindustrin.

Minskad energiförbrukning vid vattenrening

Behandlingen av vatten vid reningsverk och industriella anläggningar förbrukar mycket energi. Återvinning av vatten samt avlägsnande av salt från havsvatten bygger i allmänhet på membranfiltrering som förbrukar mycket energi. För filtrering utvecklad VTT intelligenta membranmaterial som minskar reningsbehovet.

För vattenrening utvecklades energisnåla membranapplikationer. VTT och ett universitet i Singapore har i samarbete utvecklat en metod som bygger på forward osmosis-teknik. Med denna metod avskiljs och koncentreras metaller och biokomponenter från industriellt processvatten.

Även pumpning av vatten och distribution av vatten till konsumenter och industri förbrukar mycket energi. Pumpningsbehovet minimeras om processvattnet kan återanvändas internt i anläggningen och om nätverket effektiviseras med metoder som identifierar läckor direkt. 

Sensorer för identifiering av miljöproblem

I VTT:s spetsprogram utvecklades även sensorteknik för att enkelt och snabbt mäta föroreningar. Med VTT:s indikatorer kan man enkelt identifiera exempelvis små förekomster av skadliga blåalgtoxiner samt förekomster av fenoliska föreningar, som liknar hormoner. Dessa indikatorer behövs i länder som är under utveckling och som har brist på utbildad personal och laboratorier. Tekniken blir färdig för produktion under de närmaste åren.

VTT utvecklade nya lösningar i sitt spetsprogram Hållbara lösningar för vatten och avfall åren 2011–2013. Programmet siktade på att öka Cleantech-industrins internationella konkurrensförmåga och kombinerade VTT:s kunnande bl.a. inom bio-, modell-, sensor- och energiteknik.

MEDIEMATERIAL

GWW-publikationen: http://www.vtt.fi/inf/pdf/researchhighlights/2014/R11.pdf

Photo

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi