Sign In

Trafi effektiviserar sitt informationskapital – VTT utvärderar effektiviteten hos Trafis data

2017-08-22

Trafis omfattande informationskapital ska i största möjliga utsträckning betjäna såväl medborgarna som affärsverksamheten. De datamassor som administreras av offentliga organ kan också effektivare utnyttjas av förvaltningen. Dessa möjligheter utreds i ett nyligen påbörjat forskningsprojekt.

Teknologiska forskningscentralen VTT genomför just nu ett forskningsprojekt åt Trafi som bygger på digitalisering och principen om öppnande av offentliga data, vilket även står med i regeringsprogrammet. Målet är att effektivisera produktiviteten och effektiviteten hos Trafis informationskapital genom att integrera datan i tjänster och processer. Den tidigare utvärderingsforskningen kring effektiviteten hos Trafis tjänster lyfte fram vikten av information som kapital i en offentlig förvaltning, något som bör användas i ännu större utsträckning.

Trafi har sedan 2016 publicerat ett årligt databokslut. Trafi är också en av de första myndigheter som håller på att öppna sina datalager och publicera databokslut. Vikten av information håller även på att öka kraftigt inom den offentliga förvaltningen. Öppen data, data som administreras av medborgarna själva (MyData) samt reglerings- och förnyelseprocesser i bakgrunden utgör en del av den utmaning det är att hantera och utnyttja data på ett produktivt men säkert sätt.

Vikten av information ökar vid sidan om de traditionella trafikformerna. Trafi har ett omfattande informationskapital som förflyttas, behandlas och utnyttjas i hög grad.

Undersökning av informationens verkliga betydelse nytt även på global nivå

"Att mäta informationens värde och effektivitet är både ett konkret och teoretiskt forskningsproblem", säger Pekka Leviäkangas, ledande forskare vid VTT. "Vi talar mycket om digitalisering och information, men har fortfarande bara begränsad förståelse för hur stor betydelse informationen i slutändan har på olika tjänstemarknader och som en faktor som verkligen underlättar medborgarnas liv. Det söker vi nu svar på i vårt forskningsprojekt åt Trafi. Globalt sett har det gjorts mycket lite sådan forskning, och vi går i bräschen."

I projektet tillämpar VTT likadana metoder för värdering av information som de använt bland annat för att fastställa värdet på och nyttan med väderinformationstjänster.

"Vi vill veta mer exakt hur vi kan betjäna medborgarna, förvaltningen och företagen bättre med det informationskapital vi kontrollerar till följd av olika lagar och bestämmelser. Vi vill även utveckla vår egen service så att hela samhället får största möjliga nytta av Trafis information, samtidigt som vi tryggar integriteten och datasäkerheten", konstaterar Juha Kenraali, data- och kunskapsdirektör vid Trafi. "Information är en av våra viktigaste resurser".

VTT publicerar forskningsresultaten i december 2017 i Finland och senare även internationellt.

​Trafi:                 
Juha Kenraali, data- och kunskapsdirektör, juha.kenraali@trafi.fi,
tfn 029 534 7162,
Twitter @JuhaKenraali


Sami Mynttinen, ledande sakkunnig, sami.mynttinen@trafi.fi,
tfn 029 534 5555,
Twitter @samimynttinen