Sign In

Teknologiska forskningscentralen VTT: Finland behöver akut ekonomisk injektion

2014-09-10

Bioekonomi är nationell styrka och skapar möjligheter för tillväxt

Finlands ekonomi är inför stora utmaningar och behöver en bioekonomiinjektion. "Utvecklingen av ett samhälle som bygger på bioekonomi öppnar dörren till en bättre framtid. I och med detta kan våra naturresurser med hjälp av finländsk toppkompetens förvandlas till produkter och tjänster med en hög förädlingsgrad", konstaterade VTT:s generaldirektör Erkki KM Leppävuori.

Finlands styrka är landets omfattande skogsresurser. För närvarande utnyttjas endast cirka 65 procent av den årliga tillväxten. Det finns tecken på att den europeiska skogsindustrin fram till år 2030 förnyas och kan leverera avancerade biobaserade fibrer och polymerprodukter till marknaden. För råmaterialen används nya textil- och kolfibrer, nanocellulosaderivat och bioplaster. Materialåtervinning är en del av vardagen och man utnyttjar allt man kan ur industriella biflöden.

Finska statsrådet publicerade i april de nya nationella målen rörande bioekonomi, och nu beror det på näringslivets och medborgarnas val om vi ska fortsätta vela eller vidta åtgärder. Främjandet av bioekonomi kräver en gemensam vilja och konkreta åtgärder.

Finlands regering har som mål att öka avkastningen från bioekonomi från nuvarande 60 miljarder till 100 miljarder euro och skapa 100 000 nya arbetstillfällen inom bioekonomi fram till år 2025.

Målmedveten föregångare inom bioekonomi

”Kompetensen i Finlands forskarsamhälle och näringsliv kan nå världstoppen om man gör målmedvetna och målinriktade insatser när det gäller forskning och utveckling samt investeringar. Finländska innovationers inträde på världsmarknaden blir lättare om vi lyckas med att ligga i framkant”, konstaterar VTT:s vetenskapliga direktör Anne-Christine Ritschkoff.

Roel P.J. Bol, specialsändebud från nederländska ekonomiministeriet, berättade på BioSummit-evenemanget hur Nederländerna systematiskt har börjat driva sina mål beträffande bioekonomi. Landet har satt upp tydliga mål för till exempel tilllväxt inom kemisk industri, ett ökat antal studieplatser, minskade koldioxidutsläpp och minskad energiförbrukning fram till år 2030. Man har börjat förverkliga målen genom att skapa nätverk mellan företag och aktörer inom den offentliga sektorn.

Bioekonomi är resursklokhet

Bioekonomi är den del av den sjätte ekonomiska vågen, där resursklokhet och en användning av naturresurser enligt principerna för hållbar utveckling fungerar som tekniska, ekonomiska och sociala drivkrafter. Den förenar träförädling, kemi, energi, byggverksamhet, teknik samt närings- och välfärdslösningar.

Användningen av fossila naturresurser minskar genom att dra nytta av förnybara naturresurser inom bioekonomi. Samtidigt främjar man den ekonomiska utvecklingen och skapar nya arbetstillfällen, ny företagsverksamhet och välfärd för medborgarna. Förnybara naturresurser utnyttjas och återvinns effektivt och klokt inom bioekonomin.

Utnyttjande av förnybara naturresurser och biflöden, tillverkning av biokemikalier och biobränsle ur biomassa, effektivare tillverkningsmetoder och återvinning är viktiga bioekonomiska mål och även viktiga mål för forskning och utveckling vid VTT. Viktiga tekniker hos VTT för att påskynda bioekonomi är bioteknik, kemi, processteknik, automationsteknik och tillverkningsteknik.

En av VTT:s viktigaste nya projekt är forskningsmiljön Bioruukki i Stensvik i Esbo, som färdigställs under de närmaste månaderna. I startskedet omfattar Bioruukki, med en yta på 8 000 kvadratmeter, gasnings- och pyrolysutustning samt hanteringsprocessutrustning för biomassa, vilka tjänar industrins utvecklingsbehov.

VTT har en central roll i att främja Finlands konkurrenskraft

VTT har utrett vilken inverkan dess verksamhet har haft på företagens omsättningsutveckling. Analyserna, som baseras på databasen SFINNO, påvisar allmänt att VTT:s roll är desto större ju mer krävande innovationen är. Inom bioekonomi hade VTT en viktig inverkan på att företagens verksamhet förbättrades (73 %). Analyserna omfattade följande områden: hållbar användning och förädling av bioråmaterial, industriell bioteknik och grön kemi, process- och tillverkningsteknik inom bioekonomi samt affärsverksamhet inom bioekonomi.

BAKGRUNDSMATERIAL:

https://www.youtube.com/watch?v=SuKoB0AJE3s&list=UUsk0HC6ZHwPdbQwE8UWzW5A

VTT visionerar om livet under bioekonomins tid i Finland år 2044, pressmeddelande 12.5.2014: http://www.vtt.fi/news/2014/12052014_VTT_visioi_elamaa_biotalouden_aikakaudella_Suomessa_vuonna_2044.jsp?lang=sv

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi