Sign In

Omfattande sammanslutning till stöd för strategisk offentlig upphandling

2018-03-13

Finländska hållbara och innovativa offentliga upphandlingar stöds framöver genom ett omfattande nätverkssamarbete, KEINO.

I dag har Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO) offentliggjorts vid Arbets- och näringsministeriets presskonferens. KEINO är ett konsortium som består av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Målet för kompetenscentrumet är att öka innovationerna och genomslagskraften vid upphandling samt uppmuntra till upphandling som främjar målen för hållbar utveckling ur såväl samhällets som miljöns perspektiv.

  • Vi vill bidra till att hållbara och innovativa upphandlingar snabbt etablerar sig inom offentlig upphandling, förklarar Isa-Maria Bergman, direktör vid Motiva, som ansvar för samordningen av verksamheten i KEINO.

 

  • Organisationer som ansvarar för offentlig upphandling, till exempel staten, kommunerna och församlingarna, får framöver genom tjänsterna via KEINO ett bättre och bredare stöd än tidigare för upphandling och strategisk ledning av upphandlingen.

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP. Den reviderade upphandlingslagen ger offentliga upphandlare bättre möjligheter till högklassigare, hållbarare och mer innovativa och ansvarsfulla upphandlingar.

Starka beställargrupper utvecklar marknaden

KEINO-konsortiet kommer att samla ihop starka beställargrupper med genomslagskraft bland annat för upphandling inom social- och hälsovård, byggande och energianvändning, trafik och logistik samt bioekonomi och cirkulär ekonomi.

  • Upphandlingar innebär inte enbart köp av tjänster, utan riktlinjerna för hur upphandlingarna genomförs är ett ledningsverktyg. Genom strategiska riktlinjer inom upphandlingen kan också marknaden påverkas långsiktigt och företagen sporras till att utveckla nya lösningar, säger Bergman.

Den offentliga upphandlingen bör ledas som en del av ekonomi- och näringspolitiken, inte som en skild enhet, för genom upphandlingen kan man sträva efter betydande positiva förändringar i det finländska samhället. Det är viktigt att beakta resultatinriktningen och genomslagskraften redan från början till exempel när en upphandlingskultur skapas i de nya landskapen.

Kompetensutveckling nationellt och internationellt

KEINO stöder utvecklingen av upphandlingskompetensen  genom rådgivningstjänster, beställargrupper och nätverksträffar. Målet är också att främja ömsesidigt lärande bland dem som arbetar med upphandling.

  • Utvecklingsarbetet görs i nära samarbete med de enheter som ansvarar för upphandlingen. Detta innebär att ett stort antal professionella inom upphandling kan påverka hur verksamheten i KEINO kommer att se ut, säger Isa-Maria Bergman.

KEINO har också i uppgift att sprida finländska exempel på god praxis inom upphandling och ge dem som arbetar inom området information om innovativ och hållbar upphandling genom internationella exempel.

  • I Finland finns redan nu god praxis bland annat inom hållbar upphandling. Vi vill lyfta fram sådana goda exempel på internationella forum, säger Bergman.

 

OM KOMPETENSCENTRUMET
 
Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Huvudmålen för kompetenscentret 2018-2021 är följande:

• Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland

• Offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används aktivt

• Upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär av varandra

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP.

Pressmeddelande: Motiva, Kommunförbundet, VTT, Business Finland, SYKE, Hansel,  KL-Kuntahankinnat och Sitra informerar

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

Närmare upplysningar:

Motiva Oy
Isa-Maria Bergman, direktör, cirkulär ekonomi, isa-maria.bergman@motiva.fi, tfn 09 6122 5010

Finlands Kommunförbund rf
Katariina Huikko, ledande jurist, katariina.huikko@kommunforbundet.fi, tfn 050 566 4327

Innovationsfinansieringsverket Business Finland
Piia Moilanen, produktchef - innovativ offentlig upphandling, finansiering, piia.moilanen@businessfinland.fi, tfn 050 5577 748
 

Finlands miljöcentral SYKE
Katriina Alhola, specialforskare, katriina.alhola@ymparisto.fi, tfn 0295 251 065

Hansel Ab
Liisa Lehtomäki, utvecklingschef, liisa.lehtomäki@hansel.fi, tfn 0294 444 256

KL-Kuntahankinnat Oy
Sari Luostarinen, utvecklingsdirektör, sari.luostarinen@kuntahankinnat.fi, tfn 040 560 3326

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Sari Rautio, äldre rådgivare, sari.rautio@sitra.fi, tfn 050 3034 560