Sign In

Finland har hög kompetens inom cybersäkerhet – men vi behöver en klarare nationell vision och ett djupare samarbete inom branschen

2016-02-19

Teknologiska forskningscentralen VTT och Cyberlab Ab har utrett nuläget, framtidsutsikterna och starka och svaga sidor i fråga om Finlands kompetens inom cybersäkerhet. Finland har goda förutsättningar att vidareutveckla sin kompetens inom cybersäkerhet. Spetskompetensen är emellertid koncentrerad till ett fåtal aktörer och kompetensbasen är relativt smal.

Samhällena är alltmer beroende av cybersäkerhet i och med att deras kritiska funktioner styrs via datanät, som allt oftare är utsatta för attacker.

Projektet om kompetenser inom cybersäkerhet i Finland analyserade forskningsverksamhet, utbildning, innovations- och utvecklingsverksamhet, den offentliga förvaltningens roll och samarbete när gäller cybersäkerheten vid finländska företag, högskolor och forskningsinstitut. Kompetenserna jämfördes med tre internationella föregångsländer: Holland, Estland och Israel. 

Finland har goda förutsättningar att utveckla sin kompetens inom cybersäkerhet. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom cybersäkerheten håller hög standard vid finländska företag, högskolor och forskningsinstitut. Forskningen inom området har ökat och företagsverksamheten inom branschen är robust. Utmaningen för forskningen är att kompetenserna är utspridda på många små enheter. Största delen av företagen inom branschen är små och det är en utmaning att utöka affärsverksamheten och etablera sig på den internationella marknaden.

Samarbetet måste stärkas och den nationella visionen förtydligas

I Finland behöver samarbetet mellan aktörerna i branschen stärkas för att den internationella konkurrenskraften ska kunna öka.

”Vi har ett stort kunnande, men det är för tillfället utspritt på olika organisationer och samarbetet mellan aktörerna håller först nu på att utvecklas i rätt riktning”, berättar Antti Pelkonen, specialforskare vid VTT.  Den gemensamma kompetensen inom branschen kan stärkas t.ex. genom att man utnyttjar offentlig upphandling.

Det råder brist på kunniga personer inom området, vilket syns i att företagen har rekryteringssvårigheter.  Tydliga flaskhalsar finns inom vissa smala specialkompetensområden, t.ex. inom krypteringsteknik, som kräver specialkunskaper i matematik.  Finlands kompetens i cybersäkerhet har en bra och mångsidig teknisk grund, men i framtiden är det nödvändigt att inte bara utveckla vårt tekniska kunnande utan också bredda vår kompetens till att omfatta andra delområden, t.ex. kommersialisering, juridik och beteendevetenskaper.

En särskild utmaning är den hårdare internationella konkurrensen inom cybersäkerhetsbranschen. För att utveckla kompetensen behöver Finland målmedvetna åtgärder och lösningar. Det behövs en stark nationell vision och konkreta åtgärder som sammanbinder aktörerna i branschen.

Forskningsprojektet om kompetenser inom cybersäkerhet i Finland förverkligades inom statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2014.

I rapporten presenteras en rad rekommendationer till åtgärder, som syftar till att stärka Finlands kompetens inom cybersäkerhet och lyfta den till samma nivå som i föregångarländerna.    

Publikationen i elektronisk form: Kyberosaaminen Suomessa - Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

(Ursprungligen offentliggjort på finska 15.2.2016)

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi