Sign In

De nya kamerorna för automatisk övervakning på Ring I väntas minska antalet olyckor

2016-02-01

Meddelande som polisinrättningen i Helsingfors publicerar 1.2.2016

I början av februari tas kameror för automatisk övervakning, så kallade plåtpoliser, för första gången i bruk på Ring I. Vid många mätningsställen på Ring I beräknas antalet fordon uppgå till cirka 90 000 per dygn. En betydande del av dessa kör för fort. Ring I är det vägavsnitt där det sker mest olyckor i Finland: det årliga antalet olyckor är cirka 240 och antalet personskador 40. Mer än 500 fordon är årligen inblandade i krockar på denna vägsträcka.

Det har konstaterats att fartkamerorna sänker förarnas hastigheter – då hastigheterna blir lägre minskar i sin tur olyckorna och följderna bli lindrigare.

- Syftet med att öka den synliga övervakningen är att påverka förarnas attityder och beteende och därmed minska antalet trafikolyckor. Då hastigheterna jämnas ut kan även rusningarna eventuellt minskas, säger polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen.

Enligt Teknologiska forskningscentralen VTT:s färska undersökning var hastighetsöverskridningar på över 10 km/h vanligast på Ring I. Nattetid är andelen bilar som kör för fort betydligt större.

- Enligt vår undersökning är fortkörningarna ovanligast mellan Hagalund och Bredvik och vanligast vid Mästartunneln i Alberga. Hastighetsöverskridningar på minst 10 km/h förekom i störst omfattning mellan Vichtisvägen och Åbovägen och i Mästartunneln, berättar specialforskare Anne Silla vid VTT.

Fartkameror kommer att placeras ut längs hela sträckan från Hagalund till Östra centrum.

- Totalt kommer det att finnas 35 kamerastolpar på Ring I. En del av stolparna är klara att tas i bruk redan nu, resten blir klara inom de närmaste veckorna, säger Marko Kelkka, trafiksäkerhetsansvarig vid Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Nylands NTM-central låter uppföra övervakningsställena jämte stolparna. De totala kostnaderna uppgår till cirka 900 000 euro.

- De beräknade kostnaderna för en olycka som leder till personskador är cirka 500 000 euro och för ett dödsfall i trafiken cirka två miljoner euro, men i verkligheten kan priset för ett människoliv aldrig fastställas. Om man med denna reform kan rädda människoliv och minska antalet olyckor har reformen fyllt sin uppgift, lägger Kelkka till.

Antalet dödsfall i trafiken har minskat långsamt

Enligt förhandsuppgifter omkom 257 personer i den finländska vägtrafiken i fjol och 6 373 skadades.

- Antalet dödsfall i trafiken har minskat under en längre tidsperiod, men mycket långsamt. Körhastigheterna, körskicket och försummad användning av säkerhetsutrustningen är de vanligaste orsakerna till dödsfall i trafiken. Körhastigheterna kan effektivt påverkas med kameror för automatisk övervakning. Fartkameror är också den effektivaste trafiksäkerhetsmetoden som kan tas i bruk genast, säger trafikrådet Leif Beilinson vid kommunikationsministeriet.

Med hjälp av kameraövervakning kan cirka 30 dödsfall i trafiken och 100 olyckor med personskador per år undvikas i Finland, eftersom kameraövervakningen styr förarna att välja en tillåten körhastighet (VTT:s undersökning Vägförvaltningens interna publikationer 57/2009). Då hastigheterna jämnas ut minskar även utsläppen från trafiken.

Enligt VTT:s undersökning som presenterades på ett pressmöte idag måndag förhöll sig 72 procent positiva till automatisk hastighetsövervakning på Ring I, 21 procent förhöll sig negativa och 7 procent kunde inte ta ställning. VTT Oy undersöker eventuellt även i fortsättningen hur kameraövervakningen inverkar på överhastigheter, smidigheten i trafiken och på trafikolyckor. VTT undersöker också trafikanternas uppfattningar och åsikter om den automatiska kameraövervakningen och trafiken på Ring I.

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi