Sign In

Nedgången i efterfrågan på FoU märktes i VTT:s resultat

2014-03-05

Omsättningen minskade med 3 procent, resultatet var negativt

VTT:s omsättning och lönsamhet försvagades jämfört med året innan. Verksamhetens operativa resultat visade en förlust på 2,5 miljoner euro 2013. År 2012 var vinsten 2,7 miljoner euro. I slutet av året låg orderstocken på den nöjaktiga nivån 170 miljoner euro.

I fjol uppgick VTT:s omsättning till 284 miljoner euro och minskade med 3 procent jämfört med året innan. Omsättningen pressades ned särskilt av den försvagade efterfrågan inom den privata sektorn i hemlandet. De externa intäkterna uppgick till sammanlagt 190 miljoner euro. Intäkterna från den inhemska privata sektorn uppgick till 53 miljoner euro, intäkterna från den offentliga sektorn var 85 miljoner euro. Tekes stod för 58 miljoner euro av intäkterna från den offentliga sektorn, dvs. lika mycket som i fjol.

Affärsverksamheten utomlands växte. Intäkterna från utlandet uppgick till totalt 53 miljoner euro, varav EU-intäkterna var 31 miljoner euro. Användningen av statens budgetfinansiering uppgick till 89 miljoner euro i fjol. Lönsamheten för den avgiftsbelagda verksamheten låg på en nöjaktig nivå.

År 2013 producerade VTT:s forskare över 300 uppfinnings- och programanmälningar. I VTT:s patentportfölj fanns vid utgången av 2013 cirka 360 patentfamiljer, i vilka det fanns sammanlagt nästan 1 300 patent eller patentansökningar. Patentportföljen har utökats måttligt och cirka 60 första ansökningar lämnades in under året. Insatserna under året på kommersialisering av teknologi har gett upphov till 5 nya tillväxtorienterade teknikbaserade spin-off-företag.

VTT anpassade sin verksamhet till det förändrade läget på marknaden och i ekonomin genom att skära ned kostnaderna. Detta visade sig bl.a. i form av personalminskningar. I slutet av året hade VTT 2 644 anställda, dvs. 7 procent färre än ett år tidigare. De spar- och anpassningsåtgärder som genomfördes i höstas och i slutet av året medförde en liten förbättring i det ekonomiska resultatet.

VTT:s generaldirektör Erkki KM Leppävuori tycker att utvecklingstrenden och dess följder vad gäller FoU-investeringarna i vårt land är oroväckande. Tillbakagången i FoU-verksamheten leder till att företagens konkurrenskraft på marknaden försvagas. Detta återspeglas direkt i nationalekonomin och sysselsättningen. Även de planerade FoU-nedskärningarna i budgetfinansieringen, också temporära, påverkar den ekonomiska tillväxten.

Leppävuori påpekar att VTT har en förmåga att snabbt överföra FoU-investeringar via innovationer till nya produkter och tjänster. Detta märks främst i form av en förbättrad konkurrenskraft och därmed exportsiffror för sm-företag. Detta behövs just nu.

VTT:s generaldirektör är även bekymrad över att de långsammare investeringarna och bristen på kapitalisering medför försiktighet när det gäller att utnyttja innovationer. I egenskap av producent av innovationer och motor för den ekonomiska tillväxten spelar VTT en central roll i Finland. 


Konkurrenskraft och snabba reaktioner på marknadsläget betonas

VTT förnyade i början av året sin struktur och fokuserar nu starkt på att utnyttja, kommersialisera och öka effekten av nya innovationer.

Tyngdpunkterna är

- Informationsintensiva produkter och tjänster: förnyelse av ICT- och elektronikindustrin och tillämpning av ny teknik i kundföretag och inom branscher.

- Intelligent industri och energisystem: att fungera som vägvisare inom teknologi som ökar kundernas konkurrenskraft och energieffektivitet.

- Naturresurser och miljölösningar, som ökar företagens effektivitet och konkurrenskraft inom kemi-, energi-, skogs-, bio- och livsmedelsindustri samt branscherna cleantech- och mineralindustri.

Som en del av Arbets- och näringsministeriets förvaltningsgren bereder sig VTT på den fusion som gör Mätteknikcentralen MIKES till en del av VTT samt bolagiseringen av VTT i början av 2015.

Som en fråga oberoende av bolagiseringen av VTT har statsrådet stakat ut att VTT:s basfinansiering kommer att skäras ned de kommande åren. Hos VTT orsakar detta press på anpassning både inom forskningen och inom hela verksamheten.

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

KONTAKTA OSS

PB 1000, 02044 VTT
Tel. växel +358 20 722 111
Öppet vardagar kl. 8:00 - 16:30,

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)

info@vtt.fi